Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015 / Tết In Oregon 2015 Ngày / Date: ngày 21 tháng 2 năm 2015 – February 21, 2015 Nơi / Location: Oregon Convention Center, Hall C Địa chỉ / Address: 777 NE Martin Luther King Jr Blvd, Portland, OR 97232 Những Hoạt Động Trong Hội Chợ / General Activities/ Application Forms
More Info
© 2014 VNCO.ORG     Vietnamese of Oregon 2014
Home VNCO/English VNCO/Vietnamese Announcements VNCO/News Reports Breaking News Contact Oregon
Vietnamese Community of Oregon

Happy Halloween! Friday 31, Oct. 2014

PO Box 55416 | Portland, OR 97238 – 5416 | Phone: 971-222-5698

Thơ Cám Ơn

Thay mặt BCH chúng tôi trân trọng cám ơn

, quý đại diện lãnh đạo tinh thần tôn giáo,

quý cơ sở thương mại, quý hội đoàn và toàn thể quý vị

đã đến tham dự buổi tiệc gây quỹ phát triển sinh hoạt

Cộng Đồng niên khóa 2014-2015.

Sự hiện diện và giúp đỡ của quý vị là động lực khích lệ

tinh thần chúng tôi trong cộng việc phục vụ Cộng Đồng

Việt Nam.  Kính mong quý vị niệm tình vui lòng bỏ qua

cho những điều sơ sót trong việc tổ chức.  Mọi ý kiến

đóng góp xây dựng của quý vị sẽ giúp chúng tôi tiếp tục

cải tiến để phát triển Cộng Đồng vững mạnh và tốt đẹp

hơn.

Chúng tôi sẽ tường trình tổng kết số tiền gây quỹ sau

khi đã hoàn tất thu nhận tiền bảo trợ trong những ngày

sắp tới.

Chân thành cám ơn & Kính chào đoàn kết.

Cổ Vương Ngọc Lan

Chủ Tịch

Members login www.VNCO.ORG
Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015 / Tết In Oregon 2015 Ngày / Date: ngày 21 tháng 2 năm 2015 – February 21, 2015 Nơi / Location: Oregon Convention Center, Hall C Địa chỉ / Address: 777 NE Martin Luther King Jr Blvd, Portland, OR 97232 Những Hoạt Động Trong Hội Chợ / General Activities/ Application Forms
More Info MENU - Links
© VNCO.ORG . Vietnamese Community of Oregon 2014
Oregon
Vietnamese Community of Oregon
Members login

Thơ Cám Ơn

Thay mặt BCH chúng tôi trân

trọng cám ơn , quý đại diện lãnh

đạo tinh thần tôn giáo, quý cơ sở

thương mại, quý hội đoàn và toàn thể quý vị

đã đến tham dự buổi tiệc gây quỹ phát triển

sinh hoạt Cộng Đồng niên khóa 2014-2015.

Sự hiện diện và giúp đỡ của quý vị là động

lực khích lệ tinh thần chúng tôi trong cộng

việc phục vụ Cộng Đồng Việt Nam.  Kính

mong quý vị niệm tình vui lòng bỏ qua cho

những điều sơ sót trong việc tổ chức.  Mọi ý

kiến đóng góp xây dựng của quý vị sẽ giúp

chúng tôi tiếp tục cải tiến để phát triển Cộng

Đồng vững mạnh và tốt đẹp hơn.

Chúng tôi sẽ tường trình tổng kết số tiền gây

quỹ sau khi đã hoàn tất thu nhận tiền bảo trợ

trong những ngày sắp tới.

Chân thành cám ơn & Kính chào đoàn kết.

Cổ Vương Ngọc Lan

Chủ Tịch

Happy

Halloween!

Friday 31, Oct. 2014